COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Ukuphazamiseka Kwamanzi Ezingxenyeni Ezahlukene ZaseMlazi
...

Date: 2023-05-23 15:36:23

Ukuphazamiseka Kwamanzi Ezingxenyeni Ezahlukene ZaseMlazi

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
21 MAY 2022


UMasipala uyazi ngokuphazamiseka kwamanzi ezingxenyeni ezahlukene zaseMlazi.

Imbangela yalokhu kuphazamiseka kwamanzi wukungena kancane kwamanzi epayipini elikhulu iSouthern Aqueduct eliphakela uMlazi 2 Reservoir nezinye izindawo zokugcina amanzi ezingaphansi kwalesi sikhungo.

Lokhu sekuholele ekutheni amanzi abe mancane kakhulu kulezi zindawo zokugcina amanzi, okuholele ekutheni ezinye izindawo zingabi nawo nhlobo amanzi noma zibe nomfutho wamanzi ophansi.

Umnyango wezamanzi usiqaphile lesi simo futhi umatasatasa nokuhlola izindawo ezithintekile ukuze uxazulule le nkinga.

Lezi zindawo ezilandelayo zithintekile:
1. Umlazi A, B, C, D, E, F, K, L, J, V, S, T, G, H, K, L, M, N, P, R, Q, W, U, Y, Z, X, CC, BB, AA, Z
2. Ensimbini
3. Ntabankulu
4. Mangamazini
5. Folweni
6. Mkhazini
7. Qhoseyiphethe
8. Dodoza
9. Toyota City
Amaloli amanzi azothunyelwa ezindaweni ezithintekile.

UMasipala uyaxolisa ngokuphazamiseka okukhona.

Ukuze umphakathi uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, ungashayela inombolo yamahhala ethi 080 311 1111 noma usebenzise inombolo kaWhatsApp yezaManzi nokuThuthwa kweNdle ethi 073 1483 477. Ungathumela ne-email ku: Eservices@durban.gov.za