COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Asebuyile Amanzi Emlazi Esigcemeni Sakwa-BB
...

Date: 2023-06-14 13:52:14

Asebuyile Amanzi Emlazi Esigcemeni Sakwa-BB

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
14 JUNE 2023

Isilungisiwe inkinga yamanzi eMlazi kanti izingxenye ezithile zasesigcemeni sakwaBB ziqalile ukuthola amanzi namhlanje, ngomhla ka-14 Juni.

Lokhu kuza ngemuva kokuba iDolobha lenze inqubekelaphambili enkulu ekulungiseni isiteshi sokumpompa amanzi, uMlazi 4 Pumpstation, esisanda kucekelwa phansi. Ukucekelwa phansi kwalesi siteshi kuphazamise ukuphakelwa kwamanzi kule ndawo.

Njengamanje kugcwaliswa indawo yokugcina amanzi, uMlazi 5 Reservoir. Ezinye izindawo ezithintekile okubalwa kuzona izigceme zakwaZ nakwa-AA zaseMlazi kulindeleke ukuba zona ziqale ukuthola amanzi ngoLwesine, ngomhla ka-15 Juni.

Ukugcwala kwezindawo okugcinwa kuzona amanzi kuzoncika ekutheni amanzi asetshenziswa kangakanani. Amathimba ethu azoqhubeka nokuqapha isimo ukuze aqinisekise ukuthi yonke imiphakathi iphakelwa amanzi ngokulingana.

UMasipala uyaxolisa ngokuphazamiseka okube khona.

Ukuze umphakathi uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, ungashayela inombolo yamahhala ethi 080 311 1111 noma usebenzise inombolo kaWhatsApp ethi 073 1483 477. Ungakwazi futhi nokuthumela i-email ku: Eservices@durban.gov.za

ENDS
Issued by the eThekwini Municipality’s Communications Unit.