COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Ahlinzekwa Ngamaloli Namathange Ojojo Amanzi Entuzuma Njengoba Kusabhekenwe Nomonakalo
...

Date: 2023-04-17 15:21:03

Ahlinzekwa Ngamaloli Namathange Ojojo Amanzi Entuzuma Njengoba Kusabhekenwe Nomonakalo

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
6 APRIL 2023


Kuyaqhubeka ukuhlolwa komonakalo omkhulu esiteshini sokuphakela amanzi iNtuzuma Pumpstation 2 ukuze kuhlonzwe ukuthi uMasipala ungalungisa kanjani.

Ingxenye yalesi siteshi, okuhlanganisa iMotor Control Centre, kushile, kwaphazamiseka ukusebenza kule ndawo.

Ngenxa yomonakalo odaleke kulesisikhungu esikhulu esiphakela amanzi kuma reservoirs amaningi ndaweni, cishe izakhamizi ezingamaphesenti awu-70 zaseNtuzuma engeke zibe nawo amanzi ezindlini kuze kuphothulwe ukulungiswa. Kodwa-ke, izakhamizi zaseNtuzuma ezingamaphesenti awu-30 zisawathola amanzi ngezikhathi ezithile njengoba indawo yokugcina amanzi iNR5 ihlinzekwa yipayipi elikhulu iWestern Aqueduct.

Okwamanje, uMasipala uzoqhubeka nokuhlinzeka izakhamuzi ngamanzi ngokusebenzisa amaloli amanzi afika kabili ngosuku izikhawu eziningi, ekuseni nantambama.

UMasipala uhlela nokubeka amathange ojojo endaweni ukwelekelela amaloli amanzi. 

Ngaphezu kwalokho, uMasipala uzodedela izakhamizi ukuthi zikhe amanzi kwi reservoir engaphakathi esikhungweni uma sekwenziwe amalungiselelo afanele.

Izindawo ezithintekile zihlanganisa:
INtuzuma 2 Reservoir: indawo yokugcina amanzi enkulu ephakela izindawo zokugcina amanzi iNtuzuma Reservoir 3, 4, 5 no-7.

INtuzuma 3 Reservoir: iNanda A, B, noC, iNtuzuma F, G, noH nakwaBester.

INtuzuma 4 Reservoir: iNtuzuma E, iNtuzuma F,i Soweto, iNanda eNewtown A neLindelani A
INtuzuma 7 Reservoir: iNtuzuma A, B, C, noD neRichmond Farm.

UMasipala uyaxolisa ngokuphazamisa okube khona.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, umphakathi ungashayela inombolo yamahhala ethi: 080 311 1111 noma usebenzise inombolo kaWhatsApp yezaManzi nokuThuthwa kweNdle ethi 073 1483 477. Noma, i-email: Eservices@durban.gov.za.
Lo mbiko ukhishwe wuPhiko lwezokuXhumana kuMasipala weTheku.