Skip Navigation Links
20 Years of Freedom and Democracy
Breaking News
Careers
Current Projects and Programmes
Development planning Research Studies
Durban Municipal Thrift Fund
Economic Development: EDGE
eThekwini Audio Channel
eThekwini Quality of Life
eThekwini Weekly Bulletin
ezaseGagasini Metro
Forms
Integrated Development Plan
Legislation and Policies
News
Newsletters
Public Access to Information
Public Notices
Radical Economic Transformation Framework
Reports
Services Tariffs
Tenders
Thrif Fund
PROPOSED BY-LAWS
National Treasury
Events Calendar
Current Projects
By-Laws
20 Years of Freedom and Democracy
#iSayNoToXenophobia
Iqhakambise ithuthuko yesifunda inkulumo kandunankulu
UNdunankulu waKwaZulu-Natali uSihle Zikalala ukhulume
nezikhulu ezahlukene ezihlonishwayo kubalwa neSilo
uGoodwill Zwelithini kanye neMeya yeTheku iKhansela
uMxolisi Kaunda ngesikhathi ethula inkulumo yakhe ebheke
esifundazweni ngomhlaka-4 Mashi. UNdunankulu uZikalala
ucacise kabanzi ngentuthuko esiyenziwe kulesi sifunda,
kubalwa noMasipala weTheku.
IZINHLELO zesifundazwe zamanje kuya phambili kanjalo nezinguquko ezinhle esezenziwe kuhlanganisa noMasipala weTheku zichazwe kabanzi nguNdunankulu waKwaZulu-Natali uSihle Zikalala emcimbini wokwethulwa kwenkulumo ebhekiswe esifundazweni (State of the Province Address) ngomhlaka-4 Mashi.

UNdunankulu uZikalala ubekhuluma nezikhulu ezahlukene ezihlonishwa kakhulu kubalwa neSilo uGoodwill Zwelithini Kanye neMeya yeTheku iKhansela uMxolisi Kaunda. Ngesikhathi eqala inkulumo yakhe, uNdunankulu uZikalala uthathe ithuba wabonga iSilo “ngobuholi nobuhlakani bakhe” wengeza ngokuthi ulokhe eqhubeke njalo nokuba yisibonelo esihle sobumbano, ukuthula Kanye nentuthuko esifundazweni.

Ingqikithi yalo mcimbi wokuvulwa ngokusemthethweni kwePhalamende lesiFundazwe saKwaZulu-
Natali iqanjwe ngokuthi “Together, creating our common future”. UNdunankulu uthe uhulumeni kazwelonke unohlelo lokubuyisa isithunzi sabo bonke abantu baseNingizimu Afrika kanye nokuthuthukisa izimpilo zabo. Kulolu hlelo lukazwelonke, isifundazwe sesisiqoke ukuzisukumela phezulu izinto eziseqhulwini eziyisishiyagalombili kulesi sifundazwe, okubalwa kuzo;
  • Ukuthunyelwa kwezidingongqangi
  • Ukudala amathuba omsebenzi
  • Ukukhulisa umnotho
  • Ukukhulisa lonke uhlobo lwamabhizinisi
  • Ukuthuthukiswa kwezemfundo, ezempilo namakhono
  • Ukuhlaliswa kwabantu nengqalasizinda Kanye nokuphila ngendlela esimeme
  • Ukwakha isifundazwe esinokuthula
  • Ukwakha uhulumeni onakekelayo nongenankohlakalo
Inkulumo kaNdunankulu uZikalala igxile kakhulu kuMasipala weTheku ngesikhathi kuqhubeka
lo mcimbi nokubalwa izincwadi ezithunyelwe ehhovisini lakhe ebezivela kubafundi baseThekwini
ababili. Laba bafundi bebecela ukuba uNdunankulu angenelele kwezinye zezinkinga ababhekene nazo ezikoleni nasemphakathini yabo. 

USabelo Manqele ofunda ibanga lesi-11 eVuyiswa Mtolo High School Kwa-Mashu uvezele uNdunankulu usizi lwezikole zasemalokishini njengoba befundela emagumbini angenamafasitela nezicabha wabe esecela neqhinga elingasiza ukunciphisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa emalokishini. Khonamanjalo, uShreya Singh, 11, waseNorthlands Primary School ucelele isikole sakhe kuNdunankulu uZikalala ukuba sibe ngesinye sezikole kwezingu-11 esizokhethwa esifundazweni ukuba sifunde ngamarobhothi namakhodi njengengxenye yekharikhulamu.

UNdunankulu uZikalala uthe izikhulu zoMnyango wezeMfundo zizovakashela lezi zikole zombili ukuze kudingidwe ngalezi zicelo. Uthe bebegxile kakhulu kuhulumeni wasekhaya kwazise unomthelela omkhulu kubantu. “Ubuholi bethu obuqinile bubonakale muva nje ngesikhathi senza ushintsho komasipala abaningi esifundazweni, okubalwa nomasipala weTheku noMsunduzi.

Lokhu kube wukungenelela kwezepolitiki okudingekayo, futhi okuzosiza umphakathi.” Uthe izinguquko kuMasipala weTheku seziyabonakala. Uthe uhlelo lwentuthuko seluqalile lokuphucula ingqalasizinda kagesi neyamanzi.

charmel.payet@durban.gov.za 
WEATHER

Cannot retrieve the URL specified in the XML Link property. For more assistance, contact your site administrator.

IMPORTANT NUMBERS
Fire Department & Metro Police:
031 361 0000
Water and Traffic Hotline:
080 131 3013
Electricity Contact Centre:
080 13 13 111
QUICK LINKS
CITY MAPS
City Maps
FOLLOW US
Find us on Facbook   YouTube   follow us on twitter   follow us on LinkedIn  
ABOUT DURBAN   |   CITY GOVERNMENT   |   SERVICES   |   ONLINE TOOLS   |   MEDIA & PUBLICATION   |   RESOURCE CENTRE   |   PAY COUNCIL BILLS

Home | Privacy policy | Disclaimer | Sitemap | Vacancies | Contact us

© eThekwini Municipality 2011