Skip Navigation Links
20 Years of Freedom and Democracy
Breaking News
Careers
Current Projects and Programmes
Development planning Research Studies
Durban Municipal Thrift Fund
Economic Development: EDGE
Employee Self Service
eThekwini Audio Channel
eThekwini Quality of Life
eThekwini Weekly Bulletin
ezaseGagasini Metro
Forms
Integrated Development Plan
Legislation and Policies
News
Newsletters
Public Access to Information
Public Notices
Radical Economic Transformation Framework
Reports
Request for Quotations
Services Tariffs
Tenders
Thrif Fund
Current Projects
By-Laws
20 Years of Freedom and Democracy
#iSayNoToXenophobia
IDolobha lithuthukisa abahlali ngohlelo lokufuya izinkukhu
​Imiphakathi izohlomula ngokwezomnotho ngamapulazi amabili
azothengwa yiDolobha elizowasebenzisela ukufuya izinkukhu.
NGENHLOSO yokuthuthukisa imiphakathi, ukukhiqizwa kokudla, kanye nokuvula amathuba ezomnotho emkhakheni wezolimo, uMasipala weTheku uyaqhubeka nezinhlelo zawo zokuxhasa ukuthuthukiswa komkhakha wokufuya izinkukhu.

Lokhu kulandela isinqumo sesiGungu esiPhezulu seDolobha sokuthenga amapulazi amabili, i-Uitkomst kanye neDoornrug enkampanini yakwaRCL Foods Consumer (Pty) Ltd ukuze liwasebenzisele ukufuya izinkukhu. Imiphakathi yeTheku, ebandakanya nalabo abadilizwa enkampanini yakwaRainbow Chicken, bazogqugquzelwa ukuba basungule izinkampani zokufukula ezomnotho futhi babambe iqhaza kulama phrojekthi.

Imali yokukhokhela umhlaba angeke yedlule emalini engango R15 million njengoba umhlaba ungokaMasipala weTheku. IBamba leNhloko yoPhiko lezoThuthukisa amaBhizinisi, ezokuVakasha kanye nezokuKhangisa, uThulani Nzama uthe sebesihambisile isiphakamiso kwaRCL Food Consumer njengamanje sebelinde ukuthi siphasiswe. Uqhube wathi uma bethola izindaba ezimnandi ngalokhu, bazohlela amasu ebhizinisi kanye nawokukhangisa ngokushesha baphinde baqale nezingxoxo zokusebenzisana.

UNzama uthe lolu ngolunye lwezinhlelo ezinkulu zeDolobha okuhloswe ngazo ukufezekisa isethembiso sokuguqula isimo somnotho ngokuthuthukisa abahlali. Le phrojekthi izokwelekelela abalimi abasafufusa iphinde isungule namathuba emsebenzi. “Umkhakha wokufuya izinkukhu uyingxenye enkulu yomkhakha wezolimo, njengoba ungenisa imali engaphezulu kuka 16 phesenti wemali oyenza ngonyaka.

Uhlinzeka ngamathuba emisebenzi uphinde usebenzisane neminye imkhakha ethintekayo,” kwengeza yena. UNzama uqhube wathi lo mkhakha weseka amabhizinisi amaningi amakhulu, uphinde weseke nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya, futhi ufezekisa namaphupho kahulumeni okulwa nendlala njengoba uhlinzeka ngama-protein. “Lolu hlelo lenzelwa ukuhlomulisa abahlali okufaka phakathi nabasebenzi abadilizwa kwaRainbow abangasebenzisa isipiliyoni sabo ukusungula izinkampani ezizosebenza ngaphansi kwale phrojekthi,” kuqhuba yena.

USihlalo weKomidi lezokuThuthukiswa koMnotho, uKhansela uSipho Kaunda uthe umbono kahulumeni wokuthuthukisa isimo sempilo yabo bonke abahlali, ugqugquzela uMkhandlu ukuthi uzame izindlela ezahlukene zokudayisa ngenhloso yokuthuthukisa kanye nokufukula umnotho. “Sinamawadi amaningi asezindaweni zasemakhaya, abantu abahlala khona badla imbuya ngothi futhi abanayo indlela yokuziphilisa. Le phrojekthi izobuyisa ithemba kubo iphinde ithuthukise nomnotho njengoba abalimi behlala ezindaweni zasemakhaya,” kwengeza uKhansela Kaunda.

nonduduzo.ngcongo@durban.gov.za 
WEATHER

Cannot retrieve the URL specified in the XML Link property. For more assistance, contact your site administrator.

IMPORTANT NUMBERS
Fire Department & Metro Police:
031 361 0000
Water and Traffic Hotline:
080 131 3013
Electricity Contact Centre:
080 13 13 111
QUICK LINKS
CITY MAPS
City Maps
FOLLOW US
Find us on Facbook   YouTube   follow us on twitter  
ABOUT DURBAN   |   CITY GOVERNMENT   |   SERVICES   |   ONLINE TOOLS   |   MEDIA & PUBLICATION   |   RESOURCE CENTRE   |   PAY COUNCIL BILLS

Home | Privacy policy | Disclaimer | Sitemap | Vacancies | Contact us

© eThekwini Municipality 2011