eThekwini Water and Sanitation
Customer Service Charter

The intention of this Service Charter is to inform our customers of our commitment to delivering water and sanitation related services equitably, reliably and professionally.  We have an unyielding commitment to service excellence.

Click here to download the Customer Service Charter

Injongo-ngqangi yalomgomo wukuqikelela ukuthi umphakathi ukuqonda kahle ukuzibophezela kwethu ekuwuhlinzekeni ngohlelo lokufakwa kwamanzi nokuthuthwa kwendle ngendlela engenzeleli, enobulungiswa neqikelelayo ukuthi umsebenzi wenziwa ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu.  Sizinikele ngezinga eliphezulu ekuniletheleni usizo.

Cindezela la ukuze ufunde nge-nqubo mgomo yethu​​​