eThekwini Water and Sanitation
Customer Service Charter

The intention of this Service Charter is to inform our customers of our commitment to delivering water and sanitation related services equitably, reliably and professionally.  We have an unyielding commitment to service excellence.

CustomerServiceCharterEnglishCorrectandFinal2020_2021_FY_2 July2020.pdfClick here to download the Customer Service Charter 2020 / 2021 Financial Year (English)

Injongo-ngqangi yalomgomo wukuqikelela ukuthi umphakathi ukuqonda kahle ukuzibophezela kwethu ekuwuhlinzekeni ngohlelo lokufakwa kwamanzi nokuthuthwa kwendle ngendlela engenzeleli, enobulungiswa neqikelelayo ukuthi umsebenzi wenziwa ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu.  Sizinikele ngezinga eliphezulu ekuniletheleni usizo.

CustomerServiceCharterIsiZuluFinalandCorrect_2020_2021FY2020.pdfCustomer Service Charter 2020 / 2021 Financial Year (IsiZulu)